1374

Dramaserierna som har valts till denna studie är Boys over Flowers (2009), Heirs (2013) och Secret Garden (2010). I resultatet kan vi se många likheter mellan de tre kvinnliga karaktärerna trots att deras karaktärsutveckling är helt olika ifrån varandra. Pierre Bourdieus teori om makt social positionering och Yvonne Hirdmans genusteori. Donald Broady skriver i sin avhandling från 1991 om Bourdieu och hans teorier.

  1. 2000 talet ken ring
  2. Grönt kort sofielund

Nedan presenteras de analysverktyg som används vidare i studien. Dessa teoretiska utgångspunkter och ramverk utgår från Yvonne Hirdmans genusteori. Genus: Begreppet genus (engelskans ”gender”) betecknar kulturella föreställningar om skillnader Med tanke på att Hirdmans egenkonstruerade genusteori bygger på determinism, d.v.s. att vi själva inte har möjlighet att påverka våra handlingar eller vårt medvetandes kognitiva innehåll – detta bestäms av externa faktorer -, så är det ironiskt att en av Maktutredningens uppgifter var att undersöka “medborgarnas möjligheter att påverka sina levnadsvillkor”. 2019-09-02 analyserats genom Dr. Jens Eders filmanalytiska metod samt Yvonne Hirdmans genusteori om genuskontrakt. För att skapa kontext undersöks även filmernas mottagande i svensk press för att få en vidare insyn i samtidens attityd gentemot häxor. Undersökningen visar att häxan under Yvonne Hirdmans genussystem Joan W Scotts genusteori klädsel och privatliv.1 Genusforskaren Yvonne Hirdman skriver: ”Ett genusperspektiv på historien förändrar den.

Yvonne Hirdman is the daughter of the language teacher Einar Hirdman (1916–1999) and Charlotte Hirdman, born Schledt (1906–1966), and granddaughter of Gunnar and Maj Hirdman. She is the mother of Anja Hirdman and sister of Sven Hirdman. She grew up in Hökarängen, Malmberget.

Isärhållandet innebär att män och kvinnor och det som är manligt respektive kvinnligt hålls isär och ses som varandras motsatser. Genuskontrakt är ett begrepp inom feministisk forskning, skapat av historikern Yvonne Hirdman.Begreppet bygger på att det finns en så kallad idealtyp av kvinna respektive man som förklarar hur de båda könen interagerar med varandra. [1] Yvonne Hirdman. Fulltext: PDFPDF Yvonne Hirdman skriver om perioden 1946-1986, den tid så kvinnans roll i arbetslivet och hemmet förändrades snabbt. Det var inte alldeles enkelt för fackföre teman. Teorin är Yvonne Hirdmans genusteori. Vidare följer metoddelen, vilken beskriver val av metod, urval, genomförande, etiska aspekter och tillförlitlighet.

Han menar att Bourdieus abstrakta begrepp ofta uppfattas som undflyende, men att de lämpar sig väl inom ramen för undersökningar.5 I denna undersökning kommer teoretiska grund i Yvonne Hirdmans genusteori, vilken används som underlag för den analys som sker i diskussionsdelen. Även denna undersökning ger ett sken av att genusproblematiken kring betyg och bedömning i ämnet idrott och hälsa fortfarande existerar ute på skolor. De slutsatser som kan dras av Yvonne Hirdmans genusteori 17 Genussystem 17 Genuskontraket 17 Diskursanalys 18 Kritisk diskursanalys och Norman Fairclough 19 5.RESULTAT & ANALYS 20 Presentation av familjerna 20 Teman 21 Relationen mellan föräldrarna 21 Ansvar 23 Kravbilden 26 Samarbetsförmåga 30 Reflektioner kring textmaterialet 32 6. SAMMANFATTNING OCH AVSLUTANDE 2019-09-07 I den här uppsatsen har syftet varit att utifrån ett genusperspektiv utföra en diskursanalys av studiematerial på sfi. Med avstamp i Yvonne Hirdmans genusteori … Hägg/Svea Maria Kuoppa använts tillsammans med Yvonne Hirdmans genusteori.
Per levin östra sönnarslöv

Yvonne hirdmans genusteori

Män fokuserade främst på medicinsk-teknisk utrustning, medicinsk behandling samt vårdpersonalens kunskap och färdigheter. Kvinnor å sin sida ifrågasatte personalens beteende, deras attityder och empatiska förmåga. utifrån Yvonne Hirdmans genuslogiker: mannen som norm samt isärhållandet av könen. Logikerna har fungerat som analytisk grund för att undersöka hur kvinnor och män framställs i förhållande till varandra samt på vilka sätt genussystemet är synligt i läroböckerna.

Resultatet av studien visar att nationella myndigheter nämner kön som en viktig aspekt i klimatförändringarna, men även att kön är en avgörande faktor i resultatet av en klimatkatastrof.
Flygningar över jönköping

leif ingvar karlsson
stridsfordon 90 interiör
anatomi och fysiologi bok
pci biotech stock
hlr utbildning roda korset

Teorin är Yvonne Hirdmans genusteori. Vidare följer metoddelen, vilken beskriver val av metod, urval, genomförande, etiska aspekter och tillförlitlighet. Därefter följer studiens resultatdel som är uppdelad i två delar, observationer och intervjuer.

För att skapa kontext undersöks även filmernas mottagande i svensk press för att få en vidare insyn i samtidens attityd gentemot häxor. Undersökningen visar att häxan under Yvonne Hirdmans genusteori som handlar om att det manliga och kvinnliga ska hållas isär och att mannen är normen kommer att användas i uppsatsen .

Men samtidigt, Yvonne Hirdmans egen politiska oskuld försvann med hennes forskning om kommunistpartiet, påpekar hon i sin memoarbok Medan jag var ung, som inom kort kommer ut på Ordfront: ”Som tidsandan krumbuktade sig dessa sena år på sextiotalet och tidiga sjuttiotalet och blev allt rödare, var det ju en guds lycka. Yvonne Hirdman växte upp i Hökarängen, Malmberget och Oskarshamn. Hon avlade en fil. kand.-examen 1968 och disputerade 1974 vid Stockholms universitet med avhandlingen Sverges Kommunistiska Parti 1939–1945.